Zarządzanie nieruchomościami


Kompleksowa oferta zarządzania i administrowania nieruchomościami

Firma DO - EXPERT wykonuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami wspólnymi, a więc wykonuje dwie podstawowe funkcje Zarządcy wobec wspólnoty mieszkaniowej:

1. kieruje sprawami wspólnoty, w szczególności podejmuje wszelkie decyzje i wykonuje wszelkie czynności zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, a także do podniesienia wartości danej nieruchomości,

2. reprezentuje wspólnotę na zewnątrz oraz w stosunkach z właścicielami poszczególnych lokali (składa w imieniu wspólnoty oświadczenia woli).


W zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami:


1. Wykonujemy czynności o charakterze organizacyjno-administracyjnym:

        uzyskanie numeru NIP i Regon dla wspólnoty,

        założenie rachunków bankowych dla wspólnoty,

        prowadzenie spisu lokali i członków wspólnoty,

        zawieranie w imieniu wspólnoty umów z dostawcami mediów, z wykonawcami prac związanych z naprawami bieżącymi, usuwaniem awarii jak i remontowych, itd.

        reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed wszelkimi urzędami, instytucjami, bankami, firmami po udzieleniu przez wspólnotę stosownego upoważnienia,

        organizowanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej,

        wykonywanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej,

        obsługa prawna nieruchomości,

        ubezpieczenie nieruchomości,

        składanie członkom wspólnoty mieszkaniowej corocznego sprawozdania z działalności Zarządcy,

        inne usługi o charakterze organizacyjno-administracyjnym.

 2. Wykonujemy czynności dotyczących gospodarki finansowej wspólnoty:

        prowadzenie dla nieruchomości ewidencji księgowej,

        dokonywanie rozliczeń finansowych przez rachunek bankowy wspólnoty,

        zajmowanie się ściągalnością zaległych wpłat zaliczek na koszty zarządu i fundusz remontowy.

3. Wykonujemy czynności związane z utrzymaniem nieruchomości:

        prowadzenie i przechowywanie dokumentacji użytkowej i technicznej nieruchomości (tzn. dokumentacji budowlanej, powykonawczej oraz książki obiektu budowlanego),

        zlecanie przeglądów oraz kontroli stanu techniczno-sanitarnego budynku, zgodnie z wymogami prawa,

        zlecanie drobnych napraw i konserwacji budynku,

        zlecanie remontów kapitalnych nieruchomości oraz jej modernizacji, zgodnie z ustaleniami podjętymi przez właścicieli lokali na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej,

        przeprowadzanie odbiorów robót remontowych, modernizacyjnych, wykonywanych w nieruchomości wspólnej,

        zapewnienie dostaw mediów do całej nieruchomości,

        zapewnienie porządku i czystości na terenie całej nieruchomości wspólnej,

        zapewnienie obsługi kominiarskiej dla nieruchomości wspólnej,

        wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem nieruchomości w należytym stanie technicznym.


Administrowanie nieruchomością wspólną

Nasza firma daje Państwu możliwość swobodnego kształtowania zasad administrowania Państwa nieruchomością wspólną . Oczywiście zasady te muszą się mieścić w granicach obowiązywania przepisów prawa, a w szczególności ustawy o własności lokali.

 Szczegółowy proces nawiązania współpracy:

        nasza firma przedstawia Państwu gotowy projekt umowy o administrowanie nieruchomością wspólną, jednak Państwo po zapoznaniu się z nim, możecie do niego wnieść swoje zmiany i nowe propozycje,

        po zaakceptowaniu proponowanych zmian, lub ostatecznym zatwierdzeniu treści umowy przez obydwie jej strony, zostaje przygotowana treść umowy, zawierająca ostatecznie ustalone zasady zarządzania Państwa nieruchomością wspólną,

        po wstępnym ustaleniu warunków, zostaje już tylko podpisanie przez obydwie strony przygotowanej umowy.

Ustalając zakres naszych działań, to Państwo jako współwłaściciele nieruchomości wspólnej, kształtują i ustalają zasady administrowania nieruchomością. A rola i główne zadanie naszej firmy jako zarządcy/administratora, polega na rzetelnym wykonywaniu tego co wspólnie ustalimy a Państwo zatwierdzą, w sposób jak najszybszy i jak najlepszy jakościowo.


Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, lub chcecie się Państwo dowiedzieć więcej szczegółów, prosimy o kontakt osobisty w siedzibie firmy, przez
formularz kontaktowy lub pod numerami telefonów:  +48 723 609 480, 74/663 27 23